วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

หัวข้อโครงเรื่อง

1.ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
1.1ความหมาย
1.2ที่มา
1.3 ความสำคัญ
1.4 ประเภท
2. รายชื่อพิพิธภัณฑ์
2.1 พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
2.1.1ประวัติความเป็นมา
2.1.2วัตถุประสงค์ที่ก่อตั้ง
2.1.3ที่ตั้งและการให้บริการ
2.2พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
2.2.1ประวัติความเป็นมา
2.2.2วัตถุประสงค์ที่ก่อตั้ง
2.2.3ที่ตั้งและการให้บริการ
2.3พิพิธภัณฑ์กีเมต์
2.3.1ประวัติความเป็นมา
2.3.2วัตถุประสงค์การก่อตั้ง
2.3.3ที่ตั้งและการให้บริการ
2.4พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
2.4.1ประวัติความเป็นมา
2.4.2วัตถุประสงค์การก่อตั้ง
2.4.3ที่ตั้งและการให้บริการ
2.5พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจอร์เจีย
2.5.1ประวัติความเป็นมา
2.5.2วัตถุประสงค์การก่อตั้ง
2.5.3ที่ตั้งและการให้บริการ
2.6พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
2.6.1ประวัติความเป็นมา
2.6.2วัตถุประสงค์การก่อตั้ง
2.6.3ที่มาและความสำคัญ
2.7พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2.7.1ประวัติความเป็นมา
2.7.2วัตถุประสงค์การก่อตั้ง
2.7.3ที่ตั้งและการให้บริการ

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

หัวข้อโครงเรื่อง

1.ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
1.1ความหมายของพิพิธภัณฑ์
1.2ที่มาของพิพิธภัณฑ์
1.3ความสำคัญของพิพิธภัณฑ์
1.4ประเภทของพิพิธภัณฑ์
2.รายชื่อพิพิธภัณฑ์
2.1พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
2.1.1ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เมฟลานา
2.1.2ประเภทของพิพิธภัณฑ์เมฟลามา
2.1.3วัตถุประสงค์พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
2.1.4การออกแบบพิพิธภัณฑ์เมฟลานา
2.1.5ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์เมฟลานา
2.1.6การให้บริการของพิพิธภัณฑ์เมลานา
2.2พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
2.2.1ประวัติความเป็นมาพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
2.2.2ประเภทพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
2.2.3วัตถุประสงค์พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
2.2.4การออกแบบพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
2.2.5ที่ตั้งพิพิธภัรฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
2.2.6การให้บริการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
2.3พิพิธภัณฑ์กีเมต์
2.3.1ประวัติความเป็นมาพิพิธภัณฑ์กีเมต์
2.3.2ประเภทพิพิธภัณฑ์กีเมต์
2.3.3วัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์กีเมต์
2.3.4การออแบบพิพิธภัณฑ์กีเมต์
2.3.5ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์กีเมต์
2.3.6การให้บริการพิพิธภัณฑ์กีเมต์
2.4พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
2.4.1ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
2.4.2ประภเทพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
2.4.3วัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
2.4.4การออกแบบพิพิธภัรฑืช้างเอราวัณ
2.4.5ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
2.4.6การให้บริการของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
2.5พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจอร์เจีย
2.5.1ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ของสัตว์น้ำจอร์เจีย
2.5.2ประเภทของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจอร์เจีอ
2.5.3วัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์จอร์เจีย
2.5.4การออกแบบพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจอร์เจีย
2.5.5ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจอร์เจีย
2.5.6การให้บริการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจอร์เจีย
2.6พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
2.6.1ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
2.6.2ประเภทของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
2.6.3วัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
2.6.4การออกแบบพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
2.6.5ที่ีตั้งพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
2.6.6การให้บริการพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
2.7พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2.7.1ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2.7.2ประเภทพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2.7.3วัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2.7.4การออกแบบพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2.7.5ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2.7.6การให้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หัวข้อโครงเรื่อง

1.ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
1.1ความหมาย
1.2ทีี่มา
1.3 ความสำคัญ
1.4 ประเภท
1.5 วัตถุประสงค์
1.6 การออกแบบ
1.7 เทคนิกการจัดแสดง
2. รายชื่อพิพิธภัณฑ์
2.1 พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
2.2พิพิธภัณฑ์กีเมต์
2.3 พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
2.4 พิพิธภัณฑ์ลูฟร์

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

หัวข้อโครงเรื่อง

หัวข้อโครงเรื่อง
1.ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
1.1 ความหมายของพิพิธภัณฑ์
1.2 ที่มาของพิพิธภัณฑ์
1.3 ความสำคัญของพิพิธภัณฑ์
1.4 ประเภทของพิพิธภัณฑ์
1.5 วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์
2.รายชื่อพิพิธภัณฑ์
2.1 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
2.2 พิพิธภัณฑ์อังกอร์
2.3 พิพิธภัณฑฑ์ลูฟร์
2.4 พิพิธภัณฑ์กีเมต์
2.5 พิพิธภัณฑ์หอศิลป์เวสเทิร์นเวอร์จีเนีย